IMG_8920

Általános szállítási feltételek

Általános szállítási feltételek letöltése (.docx)

 

Általános szállítási feltételek

1. A Budapest Kerámia Kft alábbiakban részletezett Általános szállítási feltételei (a továbbiakban ÁSZF) minden tevékenységére,  megkötött szerződésére, árajánlatára, rendelésére, visszaigazolására vonatkozik, amennyiben egyedi esetben ettől eltérő megállapodás nem születik.

2. Az ÁSZF alapján létrejövő szerződés módosítására kizárólag írásban, Vevő és a Budapest Kerámia Kft közös megegyezése alapján kerülhet sor. Ha a Budapest Kerámia Kft és Vevő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF–et kell alkalmazni a Budapest Kerámia Kft eladásaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha Vevő saját kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.

3. Ezen ÁSZF az áru átvételével ill.a szolgáltatási szerződés aláírásával egyidejűleg érvényessé válik.

4. Árajánlataink érvényessége a kért áru ill.szolgáltatás minősége szerint változhat. Ha az érvényességet külön nem tüntetjük fel, akkor az ajánlat 30 napig érvényes. A megrendelések és a szerződések írásban történnek.Szóbeli megrendelések esetén a téves közlésből ill.félreértésből eredő károk Vevőt terhelik.

5. Ezen ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

6. Vevő garantálja, hogy rendelkezik azokkal a jogosítványokkal és engedélyekkel, amelyek ahhoz kellenek, hogy a Budapest Kerámia Kft-től a termékeket megvegye- különös tekintettel a veszélyes anyagokra és készítményekre-,valamint azokat rendeltetésszerűen használja.

7. Vevő kártalanítási igénye nem érvényesíthető késedelmes vagy nem megvalósult szállítás esetén, kivéve, ha ezt a Budapest Kerámia Kft szándékos vagy nagy mértékben gondatlan eljárása okozta. Ekkor a kártérítési igény maximuma a Budapest Kerámia Kft által szállítandó áru értéke.

8. Vevő az átvétel helyén köteles meggyőződni arról, hogy a teljesítés minőségi és mennyiségi szempontból megfelő.A Budapest Kerámia Kft az eladott áru tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

9. Minden adásvétel külön jogügyletnek számít.Egyes adásvételek hibás teljesítése nincs hatással a többi adásvételre.

10. Az átvett áru vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A számla egy részére vonatkozó kifogás a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására nem jogosítja Vevőt. A Budapest Kerámia Kft  a számla kiállítására – ha a felek másként nem rendelkeznek – a termék átadás-átvételekor, illetőleg a szolgáltatás nyújtásakor jogosult. Amennyiben a Megrendelő az ellenértéket átutalással egyenlíti ki, úgy Felek a fizetést az ellenérték a Budapest Kerámia Kft bankszámláján való jóváírással tekintik teljesítettnek.

10. Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére a Budapest Kerámia Kft a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására jogosult.

11. A fizetési feltételek megsértése esetén a Budapest Kerámia Kft  jogosult Vevőnek az esetlegesen nyújtott fizetési kedvezményeket egyoldalúan visszavonni és Vevővel szemben fennálló valamennyi követelését esedékessé tenni. Jogosult továbbá a szerződéstől egyoldalúan elállni és a szerződésszegésből eredő kárát Vevővel szemben érvényesíteni.

12. A Budapest Kerámia Kft  nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítéséből erednek. A Budapest Kerámia Kft  prospektusaiban, weblapján és egyéb írásos  anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalmáért a Budapest Kerámia Kft csak abban az esetben vállal felelősséget, ha azt Felek külön egyeztették és erről írásos dokumentum készült.

13. A Megrendelő szerződésből származó jogai kizárólag a Budapest Kerámia Kft hozzájárulásával ruházhatóak át.

14. Vevői reklamációk nem befolyásolják a fizetési határidőt.

15. A Budapest Kerámia Kft a természetes ásványi anyagok, anyagkeverékek szállítása esetén jótállást csak a hiánytalan mennyiségi szállításra ad.Vevő tudomásul veszi, hogy az ilyen tipusú anyagok minősége változhat, ezért a vásárolt termékek minőségét minden esetben próbával ellenőrzi.

16.A Budapest Kerámia Kft különböző minőségű alapanyagokat értékesít. Az alapanyagok alkalmassága meghatározott alkalmazási célokra nincs vizsgálva. A rendelkezésre bocsátott műszaki adatlap ismeretében Vevő felelőssége, hogy az adott terméket saját gyártásában felhasználja.

17.Bármilyen mennyiségi és minőségi kifogást írásban kell jelezni az észrevételt követő három napon belül, de legkésőbb az áru átadását követő 6 hónapon belül.Ennél későbbi jelzés vagy a termék feldolgozása kizárja a kifogás jogosultságát.

18.Teljesítési hely: Budapest. Amennyiben a Budapest Kerámia Kft és Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkeznék, úgy  Felek – hatáskörtől függően – alávetik magukat a Fővárosi Bíróság vagy a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

19. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott rendelkezések tekintetében a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai az alkalmazandók.

20. Az ÁSZF egyes pontjainak vagy rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes  ÁSZF érvényességét.

 Budapest Kerámia Kft           2010.